ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBHUSETS BLOGGTJÄNST

1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren

1.1. Webbhuset Ab ("Webbhuset") erbjuder användare tillgång till en Internet-baserad bloggtjänst ("Tjänsten") där en användare ("Användare") kan öppna en egen blogg ("Blogg") på en av Webbhuset upprätthållen svenskspråkig portal. Användarnas egna Blogg är synlig för samtliga nätanvändare. Webbhuset erbjuder Tjänsten åt registrerade Användare i enlighet med dessa användarvillkor ("Villkor") och vid respektive tidpunkt ikraftvarande Tjänstens tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivning"). Tjänstebeskrivningen finns tillgänglig på Webbhusets hemsida: www.Webbhuset.fi. Användaren önskar utnyttja Tjänsten och Webbhuset önskar ge Användaren sådan tillgång i enlighet med dessa Villkor. Webbhuset och Användaren kallas härefter även enskilt "Part" eller gemensamt "Parterna".

1.2. Avtal om Tjänsten ingås mellan Parterna genom att Användaren beställer Tjänsten av Webbhuset genom att elektroniskt registrera sig till Användare och Webbhuset bekräftar beställningen genom att aktivera Tjänsten för Användaren. Dessa Villkor inklusive Tjänstebeskrivningen utgör en integrerad del av Avtalet mellan Parterna.

2. Användandet av Tjänsten och allmänna rättigheter

2.1. Dessa Villkor tillämpas på av Användaren beställd och av Webbhuset bekräftad och aktiverad Tjänst. Användaren erhåller en icke-exklusiv och ej överlåtbar rätt att utnyttja Bloggen i ett icke-kommersiellt syfte (endast privat bruk) under Avtalets giltighetstid. Användaren har rätt att införa, publicera och lagra information på Bloggen.

2.2. Användarens rättigheter omfattar endast användningen av Tjänsten enligt dessa Villkor och gällande Tjänstebeskrivning under Avtalets giltighetstid. Äganderätten och samtliga ej uttryckligen upplåtna rättigheter till Bloggen och/eller Tjänsten inklusive samtliga programvaror utnyttjade vid användningen av Bloggen kvarstår hos Webbhuset. Användaren har således inte rätt att hyra ut, leasa ut, låna ut, distribuera, återförsälja, vidareförsälja eller annars upplåta rätten att utnyttja eller använda Bloggen till annan, varken mot eller utan ersättning. Ägande- och upphovsrättigheter till programvaror (inklusive, men utan begränsning till, avbilder, text och tillbehörsprogram som inarbetats i programvaran), eventuell vidareutveckling av programvaran samt av Webbhuset skapade användarspecifika anpassningar till Tjänsten, tillkommer Webbhuset.

3. Avtalets giltighetstid

3.1. Avtalet gällande Tjänsten träder i kraft i enlighet med villkoret i punkt 1.2 ovan. Avtalet är i kraft tillsvidare. Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

3.2. Vid Avtalets upphörande skall samtliga rättigheter återföras på Webbhuset utan kostnad för Webbhuset. 

4. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter

4.1. Avtalet gällande Tjänsten omfattar tillgång till Bloggen via Internet och baserar sig på användning av Webbhusets nätverksserver, vilken är placerad i Webbhusets underleverantörs serverhall. Användaren ansvarar för säkerhetskopiering av sina data och datafiler. Webbhuset är inte av någon som helst anledning ansvarigt för ifall Användarens data eller datafiler förstörs, försvunnit eller förändrats eller för skada eller kostnader som förorsakats genom detta.

4.2. Webbhuset har rätt att fritt citera eller på annat sätt använda delar av den av Användaren i Bloggen lagrade eller införda informationen utan ersättning i sin marknadsföring och övriga verksamhet. Webbhusets nämnda rätt omfattar en i tiden obegränsad och oåterkallelig, icke-exklusiv och kostnadsfri rätt till Användarens information enligt ovan. Ägande- och upphovsrätten till nämnda information kvarstår hos Användaren.

4.3. Användaren har inte rätt att länka till otillåtna webbplatser (sajter) på Bloggen.

5. Priser

5.1. Tjänsten är avgiftsfri för Användaren.

5.2. Webbhuset kan även tillhandahålla särskilda avgiftsbelagda tilläggstjänster eller tilläggsegenskaper till Tjänsten. Eventuella tilläggstjänster beställs och bekräftas separat. Priset för sådana tilläggstjänster specificeras vid behov i en separat prislista, som då finns tillgänglig på Webbhusets hemsida ("Prislistan"). Webbhuset förbehåller sig rätten att revidera Prislistan. Bestämmelser gällande fakturering, betalningsvillkor och övriga med betalning förknippade förhållanden regleras i Prislistan.

6. Ansvar

6.1. Webbhuset tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Webbhuset garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt, uppfyller Användarens behov eller kan användas på annat sätt än vad som anges i gällande Tjänstebeskrivning. Webbhuset frånsäger sig allt ansvar rörande riktigheten, innehållet, fullständigheten, lagligheten, funktionaliteten och tillgången i övrigt till den information och det material Användaren inför i eller lagrar på Bloggen.

6.2. Användaren har ensam allt ansvar för den information och det material inklusive kommentarer som Användaren eller annan lagrar på den av Webbhuset administrerade Bloggen och som Användaren annars utnyttjar vid användandet av Tjänsten. Användaren försäkrar att Användaren innehar rätt att använda all den information och det material som införs eller lagras på Bloggen och att dessa inte kränker tredje mans upphovsrätt eller övriga immateriella rättigheter. Användaren har även ensamt ansvar för att Tjänsterna hanteras i enlighet med de instruktioner som ges i Tjänstebeskrivningen. Användaren försäkrar även att all den information och de uppgifter, som införs eller lagras på Bloggen korrekta, sanningsenliga, tidsenliga, fullständiga och att dessa varken bryter mot gällande lag, god sed eller kränker någons ära, integritet eller sekretesskyldighet. Webbhuset har rätt att omedelbart avbryta Tjänstens användning, ifall det framkommer att Användaren har brutit mot sina ovannämnda skyldigheter. Användaren ansvarar även för att Tjänsten används på ett sådant sätt att användningen varken skadar eller stör datanätet eller övriga användare. Vid brott mot denna avtalsbestämmelse skall Kunden ersätta all den skada som avtalsbrottet förorsakar Webbhuset.

6.3. Användaren skall ytterligare försvara och hålla Webbhuset skadelös gentemot krav från tredje part, däribland rimliga rättegångskostnader, om den information eller det material Användaren eller annan inför eller lagrar på Bloggen kränker tredje parts upphovsrätter, andra immateriella rättigheter, gällande lagstiftning, myndighets beslut eller god sed.

6.4. Användaren skall inte ge obehörig tillgång till Tjänsten och ansvarar för all eventuell skada som kan följa av en överlåtelse i strid med detta stadgande. Användaren skall omedelbart informera Webbhuset för det fall att det finns misstankar om obehörigs användning av Tjänsten. Webbhuset har rätt att avbryta Tjänstens användning för det fall missbruk av dessa skulle upptäckas

7. Begränsad skadeståndsskyldighet

7.1. Webbhuset skall inte under några omständigheter vara ersättningsskyldigt för skada eller förlust som uppkommit på grund av eller genom Användarens oriktiga användning av Tjänsten, Användarens användning av Tjänsten i strid med gällande lagstiftning, myndighetsbeslut eller god sed eller för direkta, indirekta eller andra skador, som förorsakas Användaren eller tredje man.

8. Övriga villkor

8.1. Avtalet inklusive dessa Villkor och där hänvisade övriga handlingar och övrig dokumentation konstituerar hela avtalet och alla överenskommelser mellan Parterna gällande Tjänsten.

8.2. Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet skall inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

8.3. Om en behörig domstol skulle finna att en klausul ej är verkställbar, skall klausulen verkställas i maximal omfattning, så att Parternas vilja och intentioner, manifesterade i Avtalet uppnås i möjligaste mån. Övriga delar av Avtalet skall fortsätta att gälla.

8.4. Samtliga meddelanden, förfrågningar, krav och övriga delgivningar åt Webbhuset, som förutsätts i eller avlämnas på basen av Avtalet, skall ske skriftligen, om ej annat har avtalats.

8.5. Webbhuset har rätt att uppdatera Villkoren och/eller Tjänstebeskrivningen samt revidera en eventuell Prislista genom att meddela Användaren om ändringen före ändringen träder i kraft.

8.6. Parterna har inte rätt att överföra rättigheter eller förmåner, ej heller skyldigheter enligt Avtalet på tredje man utan den andra Partens skriftliga samtycke därtill.

9. Tillämplig lag

9.1. På Avtalet och dessa Villkor tillämpas finsk rätt. Dessa Villkor skall inte begränsa en i konsumentskyddslagen (78/38) avsedd konsuments rättigheter, som enligt nämnda lags tvingande stadganden tillkommer konsumenten.

10. Konfliktlösning

10.1. Ifall meningsskiljaktigheter uppstår mellan Parterna beträffande eller på basen av Avtalet inklusive dessa Villkor förbinder sig Parterna att försöka uppnå en rättvis, praktisk och snabb uppgörelse av tvisten genom inbördes förhandlingar. Ifall Parterna inte förhandlingsvägen kan uppnå en förlikning beträffande meningsskiljaktigheterna skall tvisten i anledning av detta Avtal i första instans avgöras av Helsingfors tingsrätt, om inte annat följer på basen av punkt 10.2. nedan.

10.2. Ifall Användaren är en konsument, dvs. en fysisk person som skaffar Tjänsten huvudsakligen för annat ändamål än den näringsverksamhet som denne bedriver i enlighet med stadgandena i konsumentskyddslagen, har Användaren även rätt att väcka talan vid den allmänna underrätt där denne har sin hemvist i Finland eller rätt att föra en tvist om Avtalet till konsumentklagonämnden för avgörande.

11. Användarens försäkran

11.1. Användaren försäkrar att Användaren har omsorgsfullt bekantat sig med dessa Villkor och med allt annat material rörande Tjänsten som Webbhuset tillhandahållit. Användaren förbinder sig att till alla delar följa dessa Villkor vid användningen av Tjänsten och Bloggen.

Webbhuset Ab
FO-nummer 2001654-4

support@webbhuset.fi
www.webbhuset.fi

Läs igenom användarvillkoren för att ha koll på dina rättigheter och skyldigheter.